සියලු ප්රවර්ග

රෝගියා අධීක්ෂණය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>රෝගියා අධීක්ෂණය

නිෂ්පාදන

15-2800
BYOND 15.6 අඟල් රෝහල් වෛද්‍ය උපකරණ රෝගියා නිරීක්ෂණ ICU CCU ගිලන්රථ බහු-පරාමිතික වැදගත් සංඥා රෝගියාගේ මිල නිරීක්ෂණ මිල

BYOND 15.6 අඟල් රෝහල් වෛද්‍ය උපකරණ රෝගියා නිරීක්ෂණ ICU CCU ගිලන්රථ බහු-පරාමිතික වැදගත් සංඥා රෝගියාගේ මිල නිරීක්ෂණ මිල


නිෂ්පාදන විශේෂාංග

221101-监护仪33_01221101-监护仪33_02221101-监护仪33_03

නිෂ්පාදන පෙන්වයි
පරීක්ෂණයක්
0
විමසීමේ කූඩය
    ඔබේ විමසීමේ කරත්තය හිස් ය