සියලු ප්රවර්ග

එන්ඩෝ ගොනු

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>දන්ත උපකරණ>එන්ඩෝ ගොනු

gold_endo_files_4_taper___6_taper
රන් එන්ඩෝ ලිපිගොනු 4% කඩදාසි / 6% කඩදාසි

රන් එන්ඩෝ ලිපිගොනු 4% කඩදාසි / 6% කඩදාසි


නිෂ්පාදන විශේෂාංග

1

2

3

4

5png

6
නිෂ්පාදන පෙන්වයි
පරීක්ෂණයක්
0
විමසීමේ කූඩය
    ඔබේ විමසීමේ කරත්තය හිස් ය