ប្រភេទទាំងអស់

អំពូល LED ព្យាបាល

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍ធ្មេញ>អំពូល LED ព្យាបាល

ផលិតផល

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

1

2

ការប្រើប្រាស់

.This product is used in dental practice to irradiate polymer-based repair materials to cure them

.These materials include restorations,adhesives,base materials,underlay materials,pit and groove sealants, temporary restorative materials,and adhesives for bo-nding brackets and dental inlay materials

សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជនលេខ ០៧៣១-៨៩៧៩៦៤៦០ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ